Niezalogowany
zmień rozmiar:


Szanowni Rodzice.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas VII dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec rozpocznie się
we wtorek 2 marca 2021 r.

Rekrutacja odbywać się będzie do klas VII dwujęzycznych w dwóch szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu - oferta
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu - oferta

Do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej kandydaci przyjmowani są  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Wniosek o przyjęcie należy złożyć elektronicznie poprzez system

Po wypełnieniu wniosku w systemie należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej szkoły w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, 
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy Prawo Oświatowe.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2021 r. –
- 12.03.2021 r.
do godz. 15.00

do 09.07.2021 r.
godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII.

25.06.2021 r. -
30.06.2021 r.
do godziny 15.00

Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

3.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.07.2021 r.
 godz. 12.00

15.07.2021 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego

do 06.07.2021 r.
godziny 15.00

do 20.07.2021 r.
godz. 15.00

5.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału

07.07.2021 r.
 godz. 12.00

21.07.2021 r.

godz. 12.00


Podstawa prawna:
Art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 0;